Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Adres: ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

TEL. 91 48 00 700,
091 48 00 800

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Filmy - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Galeria ZDJĘĆ

Rekrutacja - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Kandydaci mogą aplikować w danym roku na kilka kierunków studiów, z zastrzeżeniem, że warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny prowadzony w formie niestacjonarnej, jest wcześniejsze zgłoszenie aplikacji na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny; świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); świadectwo dojrzałości/maturalne lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); zaświadczenie lekarskie*, wystawione przez lekarza medycyny pracy; jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) oraz dowód opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*Skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w Dziale Rekrutacji lub poprosić e-mailem o przesłanie pocztą tradycyjną, podając dane korespondencyjne, kierunek studiów oraz PESEL.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł za każdy kierunek studiów.

Więcej informacji na stronie www.pum.edu.pl

Kontakt z Działem Rekrutacji: rekrut@pum.edu.pl, +48 91 48 00 816/817

Akademickie biuro karier - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

ABK stanowi pomost między studentami i absolwentami, a rynkiem pracy. Pracodawcom oferuje możliwość zaistnienia w świadomości studentów i absolwentów, a także pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

Cele:

  • wspieranie studentów i absolwentów PUM w procesie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy,
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
  • nawiązywanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym tj. pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi biurami karier.

Oferuje nieodpłatne działania:

  • doradztwo zawodowe,
  • konsultacje dokumentów aplikacyjnych,
  • wsparcie w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego - edukacyjnego,
  • wsparcie w ustaleniu indywidualnego planu wejścia na rynek pracy,
  • warsztaty i szkolenia,
  • prowadzenie bazy ofert pracy, staży i praktyk.

Akademickie Biuro Karier - kontakt:

Rektorat, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pok. 232 i 126

T: +48 91 48 00 723, +48 91 48 00 776

E-mail: abk@pum.edu.pl