Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Adres: ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

TEL. 91 48 00 700, 091 48 00 800

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Higiena dentystyczna Biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna Fizjoterapia
Pielęgniarstwo Położnictwo Kosmetologia
Dietetyka Ratownictwo medyczne Zdrowie publiczne
Pielęgniarstwo tzw. Pomostowe pielęgniarstwo uzupełniające Połoznictwo uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna Fizjoterapia Pielęgniarstwo
Położnictwo Kosmetologia Dietetyka
Zdrowie publiczne Połoznictwo Pielęgniarstwo
zdrowie publiczne

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Filmy - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny i Stomatologii, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej, na których studiuje 4,5 tys. studentów, w tym ok. 700 obcokrajowców. PUM prowadzi także Szkołę Doktorską.

Jednolite studia magisterskie, I i II stopnia, doktoranckie i podyplomowe prowadzi 700 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 213 profesorów na czele z prof. Janem Lubińskim, prof. Mariuszem Ratajczakiem i prof. Bogusławem Machalińskim.

Oferujemy kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, higiena dentystyczna, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, analityka medyczna, biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna i farmacja.

Zajęcia studenci PUM-u odbywają w dwóch szpitalach klinicznych na Pomorzanach i przy Unii Lubelskiej w Szczecinie (tj. SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach i SPSK nr 2), w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej, a przygotowania i egzaminy prowadzone są w Centrum Egzaminów Testowych.

Wydziały Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wydział Medycyny i Stomatologii

LEKARSKI

6 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne.

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne.

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

ANALITYKA MEDYCZNA

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne

BIOTECHNOLOGIA

specjalność biotechnologia medyczna

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne II stopnia

FARMACJA

5,5 roku, jednolite magisterskie studia stacjonarne.

Wydział Nauk o Zdrowiu

DIETETYKA

3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

FIZJOTERAPIA

5 lat, jednolite magisterskie studia stacjonarne

i niestacjonarne

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

KOSMETOLOGIA

3 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

PIELĘGNIARSTWO

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

POŁOŻNICTWO

3 lata, studia stacjonarne I stopnia

2 lata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia


Kontakt:

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin

ul. Rybacka 1

centrala tel. 91 48 00 700, 091 48 00 800

Rektor: 91 48 00 801, e-mail: rektor@pum.edu.pl

Kanclerz: 91 48 00 701, e-mail: kanclerz@pum.edu.pl

Rekrutacja - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Kandydaci mogą aplikować w danym roku na kilka kierunków studiów, z zastrzeżeniem, że warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny prowadzony w formie niestacjonarnej, jest wcześniejsze zgłoszenie aplikacji na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny; świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); świadectwo dojrzałości/maturalne lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); zaświadczenie lekarskie*, wystawione przez lekarza medycyny pracy; jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna) oraz dowód opłaty rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*Skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w Dziale Rekrutacji lub poprosić e-mailem o przesłanie pocztą tradycyjną, podając dane korespondencyjne, kierunek studiów oraz PESEL.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł za każdy kierunek studiów.

Więcej informacji na stronie www.pum.edu.pl

Kontakt z Działem Rekrutacji: rekrut@pum.edu.pl, +48 91 48 00 816/817

Akademickie biuro karier - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

ABK stanowi pomost między studentami i absolwentami, a rynkiem pracy. Pracodawcom oferuje możliwość zaistnienia w świadomości studentów i absolwentów, a także pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

Cele:

 • wspieranie studentów i absolwentów PUM w procesie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
 • nawiązywanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym tj. pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi biurami karier.

 • Oferuje nieodpłatne działania:
 • doradztwo zawodowe,
 • konsultacje dokumentów aplikacyjnych,
 • wsparcie w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego - edukacyjnego,
 • wsparcie w ustaleniu indywidualnego planu wejścia na rynek pracy,
 • warsztaty i szkolenia,
 • prowadzenie bazy ofert pracy, staży i praktyk.

Akademickie Biuro Karier

Rektorat, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pok. 232 i 126

T: +48 91 48 00 723, +48 91 48 00 776

E-mail: abk@pum.edu.pl