Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Adres: ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

TEL. 91 48 00 700, 091 48 00 800

FAX. 91 48 00 705

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Higiena dentystyczna Biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna Fizjoterapia
Pielęgniarstwo Położnictwo Kosmetologia
Dietetyka Ratownictwo medyczne Zdrowie publiczne
Pielęgniarstwo tzw. Pomostowe pielęgniarstwo uzupełniające Połoznictwo uzupełniające

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Biotechnologia, specjalność: biotechnologia medyczna Fizjoterapia Pielęgniarstwo
Położnictwo Kosmetologia Dietetyka
Zdrowie publiczne Połoznictwo Pielęgniarstwo
zdrowie publiczne

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów - wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. 21 sierpnia 2010 roku Uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie.

Z perspektywy historycznej, okres istnienia Uczelni jest krótki 
w porównaniu z wielowiekową tradycją innych ośrodków. Zważywszy jednak, że w Szczecinie nigdy nie było wyższych uczelni, a powstawanie Akademii odbywało się w warunkach skrajnego wyniszczenia wojną i zupełnego braku miejscowej kadry lekarskiej, naukowej 
i dydaktycznej, te mijające lata działania można uznać za wielkie dokonanie. 
Pierwszymi organizatorami Pomorskiej Akademii Medycznej byli profesorowie: Jakub Węgierko (pierwszy rektor), Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski, Józef Taniewski i January Zubrzycki. Wkrótce dołączali do nich kolejni: Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Lech Działoszyński, Adam Krechowiecki, Wanda Murczyńska, Jan Sotwiński, Eugeniusz Miętkiewski, Edward Gorzkowski, Irena Semadeni, Bolesław Górnicki.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe.
Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników, w tym 83 profesorów i 70 doktorów habilitowanych.
Tytuł doktora honoris causa Uczelni otrzymało 25 wybitnych naukowców: prof. Witold Starkiewicz (1973 r.), prof. Kazimierz Stojałowski (1974 r.), prof. Eugeniusz Miętkiewski (1985 r.), prof. Jerzy Kulczycki (1987 r.), prof. Andre Raymound Ardaillou (1991 r.), prof. Marek Eisner (1992 r.), prof. Zbigniew Jańczuk (1994 r.), prof. Franciszek Kokot (1995 r.), prof. Leonidas Samochowiec (1995 r.), prof. Hans Schadewaldt (1995 r.), prof. Eberhard Ritz (1996 r.), prof. Dietrich Kettler (1996 r.), prof. Mary Osborne (1997 r.), prof. Stanisław Woyke (1998 r.), prof. Alan Gewirtz (1999 r.), prof. Kazimierz Kobus (2000 r.), prof. Wolfgang Straube (2001 r.), prof. Leopold Koss (2002 r.), prof. Tadeusz Popiela (2002 r.), prof. Andrzej Cretti (2003 r.), prof. Jerzy Kawiak (2006), prof. Stanisław Czekalski (2007), prof. Zygmunt Machoy (2007), prof. Krzysztof Marlicz (2008), 
prof. Seweryn Wiechowski (2008), prof. Kay Frances Huebner (2010), prof. Steven Narod (2011).

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Uczelnia jest wiodącą w kraju co potwierdzają m.in. sukcesy osiągane przez studentów i pracowników naukowych. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński (zespół profesora pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach) oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński (badania nad komórkami macierzystymi).
Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

PUM świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.

Rekrutacja - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Informacje ogólne:
1. Druk zaświadczenia lekarskiego
Skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać
w Biurze Rekrutacji.

2. Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia
i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez
wnoszenia opłat

3. Kandydat może zarejestrować się na jeden kierunek
studiów spośród wydziałów: Lekarskiego, Lekarsko-
Stomatologicznego i Lekarsko-Biotechnologicznego
i Medycyny Laboratoryjnej oraz na jeden kierunek studiów
na Wydziale Nauk o Zdrowiu - łącznie dwa razy.


4. Świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości,
zaświadczenia z innych uczelni mogą być oryginałem, odpisem
bądź kopią notarialną (mają one ważność oryginału). Nie mogą to
być kserokopie potwierdzone przez np. dyrektora szkoły.

5. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę
trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu
dokumentów do Biura.OPŁATA REKRUTACYJNA NA WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW WYNOSI
70,- ZŁ

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić w Kasie PUM (godz. 10.30 - 14.30) lub na konto:

BANK ZACHODNI
WBK S.A.
III Oddział w Szczecinie
nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

Uczelniane biuro karier - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

UCZELNIANE BIURO KARIER
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W SZCZECINIE

ul. Rybacka 1, budynek Rektoratu, pok. 209;
tel. (91) 48-00-804;
fax: (91) 48-00-818;
e- mail: biuro.karier@pum.edu.pl
lub: ubk@pum.edu.pl
obsługa: Krystyna Kondrat
kontakt: j.w.

Informacje umieszczane są na stronie internetowej Uczelnianego biura karier: zakładka: studenci, absolwenci pod hasłem: praca, kursy, różne oraz na tablicy ogłoszeń obok pok. 209.

Uczelniane Biuro Karier jest tylko przekaźnikiem informacji przekazywanych przez instytucje i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nich zawartą

Idea Uczelnianego Biura Karier


Senat Pomorskiej Akademii Medycznej w dniu 21 stycznia 2004 r. powołał Uczelniane Biuro Karier (UBK) z siedzibą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą. Celem UBK jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy, doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego.

Oferty Uczelniango Biura Karier

Oferta dla studentów

 • Gromadzenie i udostępnianie ofert praktyk studenckich, kursów językowych, stypendiów krajowych i zagranicznych, gromadzenie i udostępnianie informacji o firmach w kraju i zagranicą

  Oferta dla absolwentów
 • gromadzenie informacji o możliwościach dalszego podwyższania kwalifikacji,
 • gromadzenie ofert dot. możliwości pracy jako wolontariusz,
 • gromadzenie informacji o firmach w kraju i za granicą oferujących zatrudnienie
 • gromadzenie informacji o stypendiach naukowych krajowych i zagranicznych

  Oferta dla pracodawcy
 • przekazywanie nadesłanych ofert pracy zainteresowanym studentom i absolwentom,
 • eksponowanie materiałów informacyjnych firm w Uczelni,
 • umożliwienie korzystania z potencjału naukowego absolwentów,
 • organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami np. w formie wizyt informacyjnych w firmach, konferencji,
  UCB pomaga pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów poprzez wyszukiwanie kandydatów spełniających wymagania wskazane przez instytucję.