Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Adres: ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

TEL. 91 48 00 700, 091 48 00 800

FAX. 91 48 00 705

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Kosmetologia Pielęgniarstwo
Położnictwo Ratownictwo Medyczne

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające

Lista wydziałów/kierunków

Dietetyka Fizjoterapia Kosmetologia
Pielęgniarstwo Położnictwo

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Lekarsko-Dentystyczny Analityka Medyczna Farmacja
Fizjoterapia Psychologia Zdrowia

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny i Stomatologii, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej, na których studiuje 4,5 tys. studentów, w tym ok. 700 obcokrajowców. PUM prowadzi także Szkołę Doktorską.

Jednolite studia magisterskie, I i II stopnia, doktoranckie i podyplomowe prowadzi 700 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 213 profesorów na czele z prof. Janem Lubińskim, prof. Mariuszem Ratajczakiem i prof. Bogusławem Machalińskim.

Oferujemy kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, higiena dentystyczna, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, analityka medyczna, biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna i farmacja.

Zajęcia studenci PUM-u odbywają w dwóch szpitalach klinicznych na Pomorzanach i przy Unii Lubelskiej w Szczecinie (tj. SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach i SPSK nr 2), w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej, a przygotowania i egzaminy prowadzone są w Centrum Egzaminów Testowych.

Rekrutacja - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Kandydaci mogą aplikować w danym roku na kilka kierunków studiów, z zastrzeżeniem, że warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny prowadzony w formie niestacjonarnej, jest wcześniejsze zgłoszenie aplikacji na ten sam kierunek w trybie stacjonarnym.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
 • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie); świadectwo dojrzałości/maturalne lub inny dokument lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, w tym stosowne zaświadczenie osób zdających egzamin maturalny w szkole średniej (oryginał/odpis lub kopię poświadczoną notarialnie);
 • zaświadczenie lekarskie*, wystawione przez lekarza medycyny pracy;
 • jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej.

 • Kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement albo zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  *Skierowanie do lekarza medycyny pracy można uzyskać w Dziale Rekrutacji lub poprosić e-mailem o przesłanie pocztą tradycyjną, podając dane korespondencyjne, kierunek studiów oraz PESEL.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu dokumentów do Działu Rekrutacji.

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł za każdy kierunek studiów.
  Więcej informacji na stronie www.pum.edu.pl
  Kontakt z Działem Rekrutacji: rekrut@pum.edu.pl, +48 91 48 00 816/817

  Akademickie Biuro Karier - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

  Akademickie Biuro Karier
  Rektorat, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pok. 232 i 126
  T: +48 91 48 00 723
  T: +48 91 48 00 776
  E-mail: abk@pum.edu.pl


  ABK stanowi pomost między studentami i absolwentami, a rynkiem pracy. Pracodawcom oferuje możliwość zaistnienia w świadomości studentów i absolwentów, a także pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

  Cele:

  • wspieranie studentów i absolwentów PUM w procesie planowania i realizacji ścieżki zawodowej,
  • kształtowanie umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy,
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
  • nawiązywanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym tj. pracodawcami, instytucjami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi biurami karier.

  Oferuje nieodpłatne działania:
  • doradztwo zawodowe,
  • konsultacje dokumentów aplikacyjnych,
  • wsparcie w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego - edukacyjnego,
  • wsparcie w ustaleniu indywidualnego planu wejścia na rynek pracy,
  • warsztaty i szkolenia,
  • prowadzenie bazy ofert pracy, staży i praktyk.

  Kontakt - Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  70-204 Szczecin
  ul. Rybacka 1
  centrala tel. 91 48 00 700, 091 48 00 800
  Rektor: 91 48 00 801, e-mail: rektor@pum.edu.pl
  Kanclerz: 91 48 00 701, e-mail: kanclerz@pum.edu.pl

  Polecane Uczelnie w Szczecinie